ELD
Danışmanlık İnternet
Yazılım ve Tekstil
San. Tic. Ltd. Şti

iso tse iso9001:2000 marka tescil patent tescil marka patent OHSAS, HACCP, CE, iso, tse, tsek, iso9001:2000, marka tescil, patent tescil, marka patent, akalite, danismanlik, internet, yazılım, tasarım, insan kaynakları, kalite belgeleri, belgelendirme, iso, tse, haccp, marka tescil

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO Bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarını aynı amaç doğrultusunda bir araya getiren Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır.

ELD Danışmanlık, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu belgelemek isteyen müşterilerine , konusunda uzman çalışanlarıyla, akreditasyon kurallarına uygun sistem kurulumu ve eğitim hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

ISO Danışmanlık fiyat ve ücretlerimiz, firmanızın çalışan sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen teklif isteyiniz.

Danışmanlık Referanslarımız

ISO 9001:2008 Revizyonu Hk

ISO    9001:2000  Kalite  Yönetim  Sistemi-  Şartlar  standardı  revizyon  çalışmaları  ISO TC 176 tarafından gerçekleştirilmiş olup Haziran 2008’de son taslak standart yayınlanmıştır.

Belgelendirme  kuruluşları,  standardın  yayınlanmasından  sonra  maksimum  bir yıl  süreyle  ISO 9001:2000 standardına göre belgelendirme veya belge yenileme denetimi gerçekleştirebilecekler, bir yıldan  sonra  ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirme yapabileceklerdir.

ISO 9001:2008 standardının yayınlanmasından 24 ay sonra, ISO 9001:2000 standardına göre
yayınlanmış belgeler geçerliliğini yitirecektir. Bu dönem boyunca ISO 9001:2000 standardına göre
belgeli kuruluşlarla ISO 9001:2008 standardına göre belgeli kuruluşların statüsü aynı olacaktır.

ISO 9001:2008 standardı yeni bir gereklilik ortaya koymamaktadır, ancak yürürlükteki standartta belirtilen gerekliliklere açıklık getirilmiştir.

ISO 9001:2008 standardındaki  değişiklikler  aşağıda  belirtilmektedir.  Değişikliklerin  yayınlanacak standarttan bir önceki son taslak standart ISO/FDIS 9001:2008’e göre belirlenmesi nedeni ile ISO 9001:2008 yayınlandığında farklılıklar olabilir.

 

Standart                 Değişiklikler
Madde No

0.1                “iş çevresi, çevresel değişiklikler ve çevreden kaynaklı riskler” ifadesi eklenmiştir.

“ürün için uygulanan yasal ve düzenleyici şartlar” ifadesi eklenmiştir.

0.2                üçüncü paragrafa “üründe istenen sonuç” ifadesi eklenmiştir.

0.3                “uygulanabilen yasal ve düzenleyici şartlar” ifadesi eklenmiştir

0.4                ISO 14001:1996’ ya yapılan atıf ISO 14001:2004 olarak değiştirilmiştir.

 

1.1         A ve b maddelerinde regulatory (mevzuat) olarak belirtilen kelime ISO 9001:2008’

de statutory and regulatory (kanun ve mevzuat) olarak değişmiştir. Ancak her iki kelimede yasal gereklilikler olarak yorumlanabilir.

not 1’ e ürün tanımlaması içerisine “satınalınmış veya ara ürün dahildir” ifadesi eklenmiştir.

not 2 olarak “kanuni ve düzenleyici şartlar yasal şartlar olarak tanımlanmaktadır” ifadesi eklenmiştir.

1.2         “ürünün veya kuruluşun yapısı gereği bu standardın bir veya birkaç maddesinin

uygulanmaması durumunda  bu durum hariç bırakma  olarak adlandırılacaktır” ifadesi eklenmiştir.

(Ancak hariç bırakma yine sadece 7. madde ile sınırlanmıştır)

regulatory (mevzuat) olarak belirtilen kelime statutory and regulatory (kanun ve mevzuat) olarak değişmiştir. Ancak her iki kelimede yasal gereklilikler olarak yorumlanabilir.

2             ISO 9001:2000’ e yapılan atıf ISO 9001:2005 olarak değiştirilmiştir.

3             Tedarikçi - kuruluş- müşteri açıklaması kaldırılmıştır.

4.1            A maddesinde “tanımlamak” yerine “belirlemek” kullanılmıştır ancak uygulamada

herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

“dış kaynaklı prosesler için gerçekleştirilecek kontroller kalite yönetim sistemi
içerisinde tanımlanmalıdır” ifadesi “dış kaynaklı prosesler için gerçekleştirilecek

kontrollerin çeşit ve kapsamı kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanmalıdır” olarak  değiştirilmiştir  ancak  uygulamada  herhangi  bir  farklılık  getirmeyeceği düşünülmektedir.

not   2 olarak    “Kuruluşun kalite yönetim sistemi içerisinde ihtiyaç duyulan dış
kaynaklı prosesler belirlenir ancak dış kaynaklı prosesler kuruluş dışından seçilen
bir kuruluş tarafından gerçekleştirilir.” İfadesi eklenmiştir.

not 3 olarak “Dış kaynaklı proseslere uygulanacak kontrolü etkileyen faktörler belirtilmiştir.”

4.2.1       D  mad.  “ihtiyaç  duyduğu  dokümanlar”  ifadesi        “ihtiyaç  duyduğu

dokümanları ve kayıtları” olarak değiştirilmiştir. e maddesi kaldırılmıştır.

not 1’e bir doküman bir veya daha fazla prosedür gereksinimini karşılayabilir. dokümante edilmesi zorunlu bir prosedür birden fazla doküman ile tanımlanabilir” ifadesi eklenmiştir.

4.2.3               f  maddesinde  bulunan         “dış  kaynaklı  dokümanlar”  ifadesine            “kalite  yönetim

sisteminin planlanması ve uygulanması için gereken dış kaynaklı dokümanlar

ifadesi” eklenmiştir.

4.2.4         ilk cümlede değişiklik yapılmış fakat anlamda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

“KYS’nin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için kayıtlar oluşturulmalıdır.” ifadesi eklenmiştir.

5.5.2         “yönetimden bir üyeyi” ifadesi “organizasyondan bir üyeyi” olarak değiştirilmiştir,

böylece organizasyondan bir üyenin Yönetim Temsilcisi olmasına izin verilmiştir.

6.2.1         “ürün kalitesi” ifadesi “ürün uygunluğu için gereksinimler” olarak değiştirilmiştir

ancak uygulamada herhangi bir değişiklik getirmeyeceği düşünülmektedir.

not olarak “ürün uygunluğu olarak gereksinimler direkt veya endirekt olarak kalite
yönetim  sistemi  içerisinde  görev  alan personelden  etkilenebilir”  ifadesi

eklenmiştir.

 

6.2.2             “yeterlilik, bilinç ve eğitim” olan madde başlığı “yeterlilik, eğitim ve bilinç” olarak

değiştirilmiştir.

b maddesinde bulunan “eğitimi sağlamalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için
diğer tedbirleri almalı” ifadesi “uygulanabildiğinde gerekli yetkinliği göstermek için
eğitimi sağlamalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almalı”
olarak  değiştirmiştir  ancak  uygulamada  herhangi  bir  değişiklik  getirmeyeceği
düşünülmektedir.

c  maddesinde         “alınan  tedbirlerin  etkinliğini  değerlendirmeli”  ifadesi              “gerekli

yetkinlik  sağlanmalıdır”  olarak  değiştirilmiştir,  eğitimlerin  gerekli  yetkinliğin

sağlanması yoluyla değerlendirilmesi beklenmektedir.

6.3                c maddesine “bilgi sistemleri” dahil edilmiştir.

 

6.4                not olarak “çalışma ortamı çalışmanın gerçekleştirildiği fiziksel, çevresel ve diğer

faktörlerle    (örneğin; gürültü, sıcaklık, rutubet, ışık veya hava durumu) ilgilidir”

ifadesi eklenmiştir.

7.1                c maddesine “ölçüm” ifadesi eklenmiştir.

 

7.2.1               c  maddesinde          “ilgili      (related)”  ifadesi           “uygulanabilir       (applicable)  olarak

değiştirilmiştir.

d maddesinde “belirlemek” ifadesi “gerekli görülen” ifadesi ile değiştirilmiştir.

not  olarak      “Sevkıyat  sonrası  faaliyetleri  garanti  altındaki  faaliyetler,  bakım
faaliyetleri ve geri dönüşüm veya bertaraf gibi tamamlayıcı servislerini içeren
sözleşme şartları kapsar” ifadesi eklenmiştir.

7.3.1         not olarak “tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi, doğrulanması ve geçerli

kılınması farklı amaçlara sahiptir. Bunlar ayrı ayrı yönetilip kayıt altına alınabilir
veya organizasyon ve ürün için uygunsa birlikte yönetilebilir.” İfadesi eklenmiştir.

7.3.3               “sağlamak”   kelimesi   çıkarılmış,                “imkan   vermek”   kelimesi               “uygun”   ile

değiştirilmiştir   ancak   uygulamada   herhangi   bir   değişiklik   getirmeyeceği düşünülmektedir.

not olarak “ürün ve servis sağlama için bilgiler ürünün korunması için ayrıntıları içermelidir.” ifadesi eklenmiştir.

7.5.1         d maddesinde “cihaz” kelimesi “ekipman” kelimesi ile değiştirilmiştir.

 

7.5.2               ilk  paragraftaki  cümle  yeniden  düzenlenmiştir  ancak  anlam  ve  uygulamada

herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

7.5.3               muayene  ve  deney  durumunun  ürün  gerçekleştirme  boyunca  belirli  olma

gereksinimi eklenmiştir.

7.5.4               kayıtlarla  ilgili  cümle  yeniden  düzenlenmiştir  ancak  anlam  ve  uygulamada

herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

not bölümüne “personel verileri” eklenmiştir.

7.5.5               birinci cümlede “ürün uygunluğu” ifadesi “uygunluk için gereksinimleri korumalı”

olarak değiştirilmiş, ikinci cümlede            “uygulandığı gibi” ifadesi eklenmiştir ancak

anlam ve uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

7.6                “cihaz” kelimesi “ekipman” kelimesi ile değiştirilmiştir.

7.2.1 maddesine atıf kaldırılmıştır.

a  maddesindeki       “kalibre  edilmiş  veya  doğrulanmış”  ifadesi               “kalibre  edilmiş

ve/veya doğrulanmış veya her ikisi” olarak değiştirilmiştir.

a maddesinde 4.2.4 maddesine atıf yapılmıştır.

c maddesindeki       “kalibrasyon durumunu tespit etmeye imkan verecek şekilde

tanımlanmış olmalıdır” ifadesi “kalibrasyon durumunu belirleyecek tanımlamaya sahip olmalıdır” olarak değiştirilmiştir ancak uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

not bölümünde ISO 10012-1 ve ISO 10012-2 atıfları kaldırılmıştır.

8.1           a maddesinde “ürün” ifadesi “ürün gereksinimleri” olarak değiştirilmiştir.

 

8.2.1         not olarak “müşteri algılamasının izlenmesi müşteri memnuniyeti anketi, teslim

edilen ürün kalitesine ilişkin müşteri verisi, kullanıcı görüş anketi, kaybedilen iş analizi, tebrik, garanti talepleri, bayi raporları gibi kaynak girdilerini içerebilir” ifadesi eklenerek, müşteri memnuniyetinin ölçümü için fikir verilmiştir.

8.2.2         dokümante  edilmiş  prosedüre  ilişkin  cümle  değiştirilmiş  ancak  anlam  ve

uygulamada herhangi bir değişiklik olmamıştır.

“gerekli düzeltmeler” ifadesi “ düzeltici faaliyetler” olarak değiştirilmiştir.

not bölümünde bulunan “ISO 10011-1, ISO 10011-2 ve ISO 10011-3 “ e yapılan atıf “ISO 19011” olarak değiştirilmiş

8.2.4         birinci paragrafa “uygunluk için delil olan kabul kriterleri sağlanmalıdır” ifadesi

birinci paragrafın sonuna taşınmıştır, üçüncü paragrafa “müşteri” ifadesi eklenmiş
ayrıca uygulama ve anlamı değiştirmeyen netleştirmeye yönelik düzenlemeler
yapılmıştır.

8.3                cümlelerde anlamı değiştirmeyen düzenlemeler yapılmıştır.

“kuruluş uygun olmayan ürünü; aşağıdaki yollardan biri veya birden fazlası ile ele almalıdır” ifadesine “yapılabildiğinde” ifadesi eklenmiştir.

son paragrafta olan “sevkıyattan sonra veya kullanım başladıktan sonra uygun olmayan ürün tespit edilirse, kuruluş bunun etkilerine veya potansiyel etkilerine göre faaliyet uygulayacaktır.” İfadesi  d maddesi yapılmıştır

• ISO 9001:2008 revizyonu hakkında detaylı bilgi nereden alınır?
(212) 664 40 24 nolu telefonu arayınız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim SistemiBir organizasyonun faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak , finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi Standardıdır.


ELD Danışmanlık; ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu belgelemek isteyen müşterilerine, konusunda uzman çalışanlarıyla, akreditasyon kurallarına uygun sistem kurulumu ve eğitim hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Danışmanlık Referanslarımız

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 2200 Gıda GüvenliğiISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.
Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur.
Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

Danışmanlık Referanslarımız

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle OHSAS 18001 standardına gereksinim duyulmuştur.

Danışmanlık Referanslarımız

TSE - TSEK Ürün ve Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri

Bu bölüm hazırlanmaktadır.

CE Belgelendirme

CE İşareti; malların serbest dolaşımını  sağlamak için geliştirilen bir Uygunluk Değerlendirme ve İşaretleme Sistemidir.

CE İşareti, Fransızca’da “Europenne Conformite” olarak ifade edilmekte olup, Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelmektedir.

Bir ürünün “CE İşareti” ni taşıması; Güvenlik, Sağlık, Çevre, Tüketicinin korunması ile ilgili temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır. CE İşareti bir anlamda ürünler için teknik pasaport niteliğindedir.

Garanti Belgesi

GARANTİ BELGESİ NEDİR ?
İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

GARANTİ BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU
İmalatçı-üretici veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.

GARANTİ BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
1) Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
2) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
3) İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),
4) İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),
5) Vekaletname

GOST-R Sertifikaları

OHSAS 18001Rusya Federasyonu sinirlari dahilinde Toptan ve Perakende satisi yapilan her mal icin bu gerekli olan belgedir.. 1 Ekim 2000 yili itibariyle zorunlu kilinan bu belge 2004 yili Kasim ayinda Gumruklerin Bavul ticareti ve kargo ticaretine kapanmasi sebebiyle firmalara bir kez daha gerekliligi hatirlatilmaktadir. Rusya Federasyonunun standardi olan bu belge icerigi bakimindan ISO, TSE ve CE gibi normlara esdeger bir belgedir. Gost-R belgesi gumruklerde gumruk belgelerinin arasinda istenmesinin disinda ic piyasada magazalarda da yapilan denetimlerde istenmektedir. Rusya, ya yapilan ticaretin ve mal satisinin yasal ve guvenli yolu urettiginiz mallara sertifika almaktir. Ulkede 1997 yilinda yasanan kriz sebebiyle ihrac ve ithal edilen tum urunlerde kalite konusu daha cok onem kazanmistir

GOST-R Sertifikasinin Kullanildigi Alanlar

  • Rusya Gumrukleri ( Zorunlu )
  • Perakende Magazalari ( Perakende satilan urunler icin )
  • Insaatlarda ( Insaat Kontrolleri istegi dogrultusunda iskan ruhsati labilmek)
  • Endustriyel Mutfak, Camasirhane gibi yerler ( calistirma izni almak icin )
  • Uretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Calisma izni ve uretim izni almak icin )


GOST-R Basvurusu Icin Gerekli Belgeler

1. Ticaret odasi kaydi (faaliyet belgesi.)
2. Yetkili kisilerin imza sirkuleri
3. Marka tescil belgeleriniz.
4. Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs..)
5. Talep etmis oldugunuz urunler icin daha once yapilan test raporlari.
6. Her Urun icin teknik bilgi.
7. Urunlerin Kullanma talimati ve etiket bilgileri.
8. Fabrikada kullanilan makine sayisi, seri numaralari ve uretici adi
9. Fabrikanin uretim semasi ( hammadde girisinden baslayarak)
10. Urunlerin GTIP numaralari, varsa model-kod bilgileri.
11. Sertifikada yer almasini istediginiz unvan ve adres bilgisi.
12. Sertifika alinacak urunlerinizi gosteren katalog

Marka Patent

Firmanızı Marka veya Patent tescil işlemlerinizde Ankarada bulunan çözüm ortaklarımız sayesinde hızlı, güvenilir ve kesin sonuçlarla işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

Firmanızın adını Türk Patent Enstütüsü 'de tescil ettirdinizmi? Ileride aynı isimle kurulabilecek aynı sektörde iş yapması muhtemel firmalar bu tescili sizden önce yaptıkları takdirde firmanıza uygulayabilecekleri yaptırımları düşünürseniz konunun ne kadar önemli olduğunu anlıyabilirsiniz.

Hangi sektörde iş yapıyor olursanız olun, ticari itibarınızın yükselmesi ve rekabetçi ortamda fırsatçılara imkan vermemek için firma adınızı veya markanızı Türk Patent Enstütüsü 'de tescil ettirmelisiniz.

ELD Danışmanlık olarak firma adınızın sizden önce tescil edilip edilmediğini ücretsiz olarak kontrol etmekteyiz.

Firmaların kuruluşları esnasında Ticaret Siciline ünvanlarını tescil ettirmeleri Markalarının Tescilli olması anlamını taşımayıp, aynı ünvan altında bir çok firma küçük farklılıklarla Ticaret Siciline tescil edilebilir. Marka Tescilinde yetkili tek otorite Türk Patent Enstitüsü’dür.


 
  HİZMETLERİMİZ
Danışmanlık
Web Tasarım
Marka & Patent
Tekstil Rivet İşleme
Google Reklamları
DUYURULAR

Haberler / Duyurular

SNOT Şemsiye, google SEO çalışmalarımız sürüyor, ŞEMSİYE

Nadir Döviz internet sitesi yayına açıldı.

Türkmenler Nalburiye internet sitesi ve Google hizmetleri için firmemızı tercih etti. www.turkmenlernalburiye.com ELD danışmanlık tarafından hazırlanmaktadır.

Yeni Yerimize Taşındık - müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için 01.03.2009 tarihinde yeni adresimize taşındık.

GOST-R Sertifikaları ve GSEN Hijyen Belgeleri konularında çalışmalarımız başlamıştır,

Çözüm LED Teknolojileri, ISO 9001 ve CE çalışmalarında firmamızı tercih etmiştir. Kendilerine kalite yolculuğunda başarılar diliyoruz.

Klas Enerji Sistemleri - İstanbul. ISO9001:2000 için firmamızı tercih etmiştir, kendilerine kalite yolculuğunda başarılar diliyoruz

ÖZLEM Kimya - İstanbul. ISO 9001:2000 - ISO14001 ve OHSAS 18001 entegre sistem kuruldu ve başarıyla denetlenerek, belgeleri almaya hak kazandı, kendilerine kalite yolculuğunda başarılar diliyoruz.

BOLTEK Plastik - BOLU ISO9001:2000 için başarıyla denetlendi ve belgesini almaya hak kazandı.

Emre Kalıp internet sitesi ASP yönetici panelli olarak firmamız tarafından hazırlanmıştır

Furkan Turizm ISO 9001:2000 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ve TSE 12257 Kalite Belgeleri için Entergre Sistem çalışmalarımız tamamlandı.

RAPAK Sanayi Ürünleri A.Ş. ISO 9001:2000 ve ISO 22000 Kalite Belgeleri konularında firmamızı tercih etmiştir, kendilerine ve çalışanlarına kalite yolculuğunda başarılar diliyoruz.

Atılım Ahşap Merdiven Sistemleri İnternet Sitesi ve Kalite Belgeleri konularında firmamızı tercih etmiştir, kendilerine ve çalışanlarına kalite yolculuğunda başarılar diliyoruz.

OLCAY Kağıtçılık ISO 9001:2000 Kalite Belgeleri konusunda firmamızı tercih etmiştir, kendilerine ve çalışanlarına kalite yolculuğunda başarılar diliyoruz.

RAPAK Sanayi Ürünleri AŞ. web sitesi firmamızca hazırlandı.

Ersa Demir-Çelik ISO9001:2000 için başarıyla denetlendi.

Çoban Tur ISO9001:2000 Kalite Belgesi için başarıyla denetlendi ve belgesini teslim aldı.

Ekol Gıda ve İnşaat ISO9001:2000 için başarıyla denetlendi.

Öztürk Kilit ISO9001:2000 için başarıyla denetlendi ve belgesini teslim aldı.

Pınarbaşı Gıda ISO9001:2000 ve ISO2000 denetlemelerini başarıyla tamamladı.

DESTEK MERKEZİ
0(212) 664 40 24

Ana Sayfa Firmamız İnternet Sitesi Danışmanlık Marka Tescil Tekstil Referanslar İletişim

eld, eld.com.tr, iso, iso9001, iso 9001, İSO9001, İSO, ISO, ISO 9001, 9001, 9002, 9003, 14001, 18001, iso 9001:2000, yazılım, internet, OHSAS, HACCP, CE, iso, tse, tsek, iso9001:2000, marka tescil, patent tescil, marka patent, akalite, danismanlik, internet, yazılım, tasarım, insan kaynakları, kalite belgeleri, belgelendirme, iso, tse, haccp, marka tescil, isim tescil, iso9001:200, iso9001, iso2000, OHSAS, CE markalama, CE, xreklam, mail reklam, web tasarim, mail, kamera sistemleri, hosting, cd, video konferans, arama motorlari, e ticaret